اخذ نمایندگی

مجموعه پارسیس از میان موسسات برگزارکننده دوره های آموزشی و علمی و نیز افراد حقیقی که تیم کاری مناسبی معرفی نمایند در سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد.
02220222

شرایط اخذ نمایندگی

1
2
3
4
5

فرم اخذ نمایندگی


  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpg, zip, rar, doc, docx.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .