دانش رباتیک

2016-06-28

کتاب – رباتها و اجزای مکانیکی آنها

در این کتاب می توانید اطلاعات مفیدی راجع به مکانیزم رباتها به زیان انگلیسی بیابید.