دانش رباتیک

۱۳۹۵-۰۴-۰۸

کتاب – رباتها و اجزای مکانیکی آنها

در این کتاب می توانید اطلاعات مفیدی راجع به مکانیزم رباتها به زیان انگلیسی بیابید.